Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Leżajskim w sprawie powierzenia Gminie Miastu Leżajsk przez Powiat Leżajski prowadzenia zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Promyczek” w Leżajsku  ul. Mickiewicza 27, poprzez przeniesienie jego siedziby.
 9. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/64/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska
  na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Leżajska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2019 rok.
 16. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2019 rok.
 17. Wnioski i zapytania bieżące.

                                                                                                      Jerzy Jarosz

                                                                                                Przewodniczący Rady

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

PDF2019.01.22 - zapr. KGiB.pdf
PDF2019.01.22 - zapr. KOKKiSS.pdf
PDF2019.01.22 - zapr. KPPiOŚ.pdf
 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl ,

natomiast nagrania z sesji zamieszczane będą na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Sesje Rady.

 

Wersja XML