Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku w rejonie ulic Akacjowej i Klonowej, objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00041335/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6945/8 o powierzchni 0,0909 ha.

Działka nr 6945/8 położona jest na obszarze, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AM.6730.14.2017 z dnia 22.05.2017 r., wydaną na wniosek Gminy Miasto Leżajsk, dla tego terenu ustalono warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz   z infrastrukturą towarzyszącą. Dojazd zapewniony jest z ul. Akacjowej. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

W dniu 18 września 2018 r. odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi kwotę netto 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Wadium wynosi kwotę 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska  w BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Leżajsk 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

 Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew lub gotówka).

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku,  ul. Rynek 1 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 1400 z dopiskiem  „Przetarg – działka    nr 6945/8”.

Część jawna przetargu (komisyjne otwarcie ofert) nastąpi w dniu 7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń) o godz. 1000.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

 

Wersja XML