Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GPRML

Brak opisu obrazka

Gmina Miasto Leżajsk realizuje projekt pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023" w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Pierwszy etap prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023 polegał na przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w mieście.

Gminny Program Rewitalizacji to z jednej strony niezbędny dokument, który pozwoli miastu sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w obecnej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w mieście do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszy proces konsultacji - przeprowadzany on jest wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Wersja XML