Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości zamieszkałe

1.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości zużytej wody przez nieruchomość. Woda bezpowrotnie zużyta na inne cele niż socjalno-bytowe (np. podlewanie ogródków), po jej dodatkowym opomiarowaniu, jest odliczana. 

2.    Podstawą do obliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-mi jest zużycie wody w roku poprzedzającym - uśrednione do wielkości miesięcznej. Tak obliczona wielkość pomnożona przez stawkę opłaty za 1 m3 wody określa ostateczną wartość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości. 

3.    Wysokość stawki jest zróżnicowana: inna dla odpadów komunalnych segregowanych, inna dla niesegregowanych.

4.    Dla nieruchomości: 
       a/ nieopomiarowanych, 
       b/ nie posiadających przyłącza do sieci wodociągowej, 
       c/ w obrębie których w ramach jednego opomiarowanego przyłącza  prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, miesięczna opłata będzie ustalona jako iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty stanowiącej równowartość 3 m3 wody na osobę.

5.    W przypadku nieruchomości wielolokalowych obowiązek złożenia deklaracji wspólnej dla wszystkich mieszkańców nieruchomości oraz wniesienia należnej opłaty spoczywa na  zarządcy nieruchomości (spółdzielnia lub wspólnota).

6.    W ramach ponoszonej opłaty z nieruchomości zamieszkałej odbierana jest każda ilość odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, za wyjątkiem odpadów zielonych – jednorazowo do 5 worków o pojemności 120 litrów.

7.    Poza wyznaczonymi terminami  odpady segregowane można:
       1)  dostarczyć do PSZOK  indywidualnie:
            a/ surowce wtórne  - Baza MZK Leżajsk przy ul. Podolszyny 1, 
            b/ odpady zielone -  kompostownia przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2 
       2) zlecić odbiór  MZK sp. z o.o. w Leżajsku za dodatkową opłatą, która obejmuje transport i wynajęcie kontenera.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem poczty na adres:  Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1.

WZÓR deklaracji DGO-1
 

Wersja XML