Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości niezamieszkałe

Od 1 stycznia 2020 roku szkoły, instytucje oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, słowem: wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, obowiązane są do zawarcia umowy  na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia na terenie miasta Leżajsk tego rodzaju działalności (wykaz podmiotów dostępny na stronie internetowej: www.miastolezajsk.bipgmina.pl.

Na leżajskim urzędzie spoczywa obowiązek kontrolowania tych umów, ponoszenia stosownych opłat  oraz realizacja innych obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska”. Przypomnijmy o najważniejszych:

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje do 30.06.2020 r.) 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje od 01.07.2020 r.)

 Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska (obowiązuje od 01.01.2021)

 

Wprowadzona zmiana jest następstwem nowych uregulowań prawnych w ustawach: z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. Dz.U.2018.1454) i z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701), oraz uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XII/82/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie  uchylenia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 

Wersja XML