Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołów: z VI i VII sesji.
3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Leżajska za 2018 rok - debata.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2018 rok. 
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2018 r. 
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 6 maja 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2019 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2020.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.
18.    Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk.
19.    Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2015 – 2018” za lata 2017 – 2018.
20.    Wnioski i zapytania bieżące.

                                                                                                                             Jerzy Jarosz

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                   Rady Miejskiej w Leżajsku
 

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

PDFKGiB VIII_sesja.pdf
PDFKOKiSS_VIII_sesja.pdf
PDFKPPiOŚ VIII_sesja.pdf
 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

Brak opisu obrazka

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML