Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: z VIII, IX, X, XI sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 2022.
 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia
  21 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na których powstają odpady komunalne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 19. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

 

                                                                                    

 

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

Wersja XML