Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 16 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

w Leżajsku odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.
3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Leżajsku za 2019 r. składana przez:
  a) Komendanta Powiatowego Policji;
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  c) Komendanta Straży Miejskiej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz  warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Leżajska w 2020 roku.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Leżajska na lata 2011-2032”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku w drodze  wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Leżajsk.
17.    Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2019.
18.    Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2019.
19.    Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2019.
20.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Leżajsku za rok 2019.
21.    Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku za rok 2019.
22.    Stanowisko w sprawie wniosku o obniżenie stawki opłaty adiacenckiej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr  XXIX/259/10 z 30 sierpnia 2010 r. złożonego przez strony toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości opłat adiacenckich wynikających z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie ulic: Moniuszki, Bocznej Moniuszki, Studziennej i Spokojnej.
23.    Wnioski i zapytania bieżące.

 

 

 

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

 

Wersja XML