Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNE! Zawieszenie terminów z Kpa

Urząd Miejski informuje, że nie obowiązują terminy w postępowaniach sądowoadministracyjnych, których bieg rozpoczął się 31 marca 2020 r. i w dniach następnych. Stało się tak za sprawą znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawieszenie terminów administracyjnych będzie obowiązywać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19.

Regulacja ta dotyczy w szczególności terminów zakreślanych przez organy administracji publicznej do dokonania czynności w toku postępowań administracyjnych (np. zakreślonych w trybie art. 10 Kpa) i terminów na wniesienie środków zaskarżenia, tj. odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń czy skargi sądowoadministracyjnej.

Istotna uwaga – zawieszenie terminu oznacza, że po zakończeniu okresu spowodowanego epidemią  biegnie on w dalszym ciągu, nie zaś od początku! Przykładowo: termin 14-dniowy, z którego do 31 marca upłynęło 10 dni, po zakończeniu okresu epidemii biec będzie jeszcze tylko przez 4 dni.

Szczegółowe regulacje zawiera art. 15zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wersja XML