Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016 – 2023.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail:  wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”
 3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,
 1. Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.
 2. Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji (planowane w styczniu 2017 r. w trakcie trwania konsultacji społecznych).

 
Uwagi lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Burmistrz Leżajska.
 
Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępny jest:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.
 2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.miastolezajsk.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
 
Link do formularza online: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/formularz-konsultacji-do-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-lezajsk-na-lata-2016-2023
 
Załączniki

 1. PDFObszar rewitalizacji.pdf
 2. PDFFormularz konsultacji.pdf
 3. PDFGminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk.pdf
 4. PDFObwieszczenie.pdf
   
Wersja XML