Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta za 2019 rok

Informuję, że na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Leżajska przedstawił  raport o stanie Miasta Leżajska za rok 2019.

Na sesji Rady Miejskiej w Leżajsku w dniu 29 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona debata nad raportem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy Miasta.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku pisemne zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada  postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

 

            Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 15.30.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

Wersja XML