Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( jt. Dz. U. z 2020 roku, poz. 833 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”.

 

Z dokumentem można się zapoznać w terminie od 5 do 26 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 w Referacie Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pokój 20 lub 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub poprzez stronę internetową www.miastolezajsk.pl.

 

Na podstawie art. 19 ust. 7 powołanej wyżej ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe na obszarze miasta mają prawo złożenia wniosków, zastrzeżeń i uwag do przedmiotowego projektu.

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej należy składać na adres: Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1 lub w formie elektronicznej na adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 roku ( decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Wersja XML