Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie nazwy ulicy

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) Zarządzeniem zastępczym nr P.II.4131.2.251.2017 z dnia 03.07.2020 r., nadał dotychczasowej ulicy Jana Brzozy w Leżajsku nazwę „Tadeusza Hollendra”.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podkarpackiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 07.07.2020 r., poz. 2871 i weszło w życie 22 lipca 2020 r.

Dotychczasowe numery porządkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z Art. 5 ww. ustawy

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zgodnie z Art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oznakowanie budynku/tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązku właściciela/użytkownika nieruchomości.

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

- ewidencji miejscowości ulic i adresów

- ewidencji gruntów i budynków,

- rejestrach meldunkowych,

- rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

 

2. Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach, u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

 

3. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

4. O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

-     Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

-     Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

-     Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

-     PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

-     Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

-     Poczta Polska S.A.

-     Sąd Rejonowy w Leżajsku

-     Urząd Skarbowy w Leżajsku

-     Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Leżajsku

Wersja XML