Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka

Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień

 

Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się w budynku   Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławska 1 w Leżajsku  prowadzone będą w roku 2022 następujące dyżury:

- w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1700 – 1900 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

- w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 1700 – 1900 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych specjalistów.

         Osoby dyżurujące udzielać  będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

         W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym czynny jest tzw. ,,telefon interwencyjny”   17- 242-62-55  przez który będzie można uzyskać w/w informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.

         Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

                                                                                                                                           Burmistrz Leżajska

 

Harmonogram dyżurów I półrocze 2022 r.

 


W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie art.  15zzx  ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

W tej szczególnej, trudnej sytuacji, sprawy związane z procedurą sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego nie należą do kategorii spraw pilnych, o których mowa w art. 14 a ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co oznacza, że w chwili obecnej sądy nie będą się nimi zajmowały. Również bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej itp. są obecnie zawieszone.

W związku z powyższym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku informuje, że dyżury prowadzone w każdy poniedziałek miesiąca w punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. profilaktyki uzależnień mieszczącym się w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosławska 1.

 

Informujemy o Ogólnopolskim Pogotowiu dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: . Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.


 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku powołana została Zarządzeniem Nr 206/2016 Burmistrza Leżajska z dnia  16 listopada  2016 r.

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowanie ich do leczenia,
 4. kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 5. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 7. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
 8. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Adres, siedziba:

ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk

tel. 17- 242-62-55,  17-242-73-33     wew. 127

 

 

Przyjęcia  interesantów

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień (Biblioteka Miejska) ul. Jarosławska 1, 37-300 Leżajsk

Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk   
pon.- pt. w godz.  od 7.30  do 15.30 pokój 28 (2 piętro).        

MKRPA  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Leżajska. W siedzibie Komisji (na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl) można pobrać DOCXdruk wniosku.docx (12,64KB), a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

 

PDFPlacówki Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatu Leżajskiego.pdf (200,00KB)

PDFJak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia.pdf (168,80KB)

DOCXWniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego doc..docx (12,64KB)

dps.png 

PDFMiejski Program Profilaktyki na 2018.pdf (4,16MB)

Miejski Program Profilaktyki na 2019 rok

Miejski Program Profilaktyki na 2020 rok.

Miejski Program Profilaktyki na 2021 rok.

PDFMiejski Program Profilaktyki na 2022 rok.pdf (4,24MB)

Wersja XML