Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Zdalna Szkoła +

Projekt "Zdalna szkoła +"

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel: Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w mieście Leżajsk

Opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup sprzętu i nieodpłatne użyczenie szkołom umożliwiając prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej.

Prognozowane rezultaty (efekty) projektu:

Z otrzymanego dofinansowania zakupionych zostało 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane szkołom z terenu miasta Leżajsk.

Całkowita wartość projektu wynosi: 75 482,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 zł

 

Wersja XML