Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę NrXXVI/154/20 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 6. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę nr XXII/134/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie wydatków inwestycyjnych przekraczających rok budżetowy.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/114/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia  aglomeracji Leżajsk .
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 29A/2000 terenu pomiędzy ulicami: Studzienną, Boczną Moniuszki i Spokojną w Leżajsku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 30A/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonego na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025.
 17. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 18. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML