Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Segregacja odpadów

W celu zrealizowania obowiązków nałożonych na gminy nowymi przepisami, wynikającymi z konieczności osiągnięcia unijnych standardów w dziedzinie ochrony środowiska, mieszkańcy obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja ta na terenie miasta Leżajska odbywa się jak do tej pory „u źródła”, czyli na każdej nieruchomości. 

Odpady należy zbierać do specjalnych, różnokolorowych worków i pojemników. Firma odbierająca odpady, 

będzie informowała Urząd czy na danej nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, co da podstawę do zweryfikowania wyliczonej przez mieszkańca opłaty. 

Zgodnie z nowo uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Leżajska należy oddzielnie zbierać: papier i makulaturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe (kartony po napojach), złom i metale, odpady ulegające biodegradacji (resztki jedzenia, odpady kuchenne itp.) i odpady zielone (trawa, liście), zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Wysegregowane odpady, z wyjątkiem przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych odbierane będą bezpośrednio z posesji z określoną w regulaminie częstotliwością. Ponadto wszystkie selektywnie zebrane odpady nieodpłatnie przyjmowane są  od mieszkańców w utworzonym na terenie miasta punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia segregacji odpadów i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki zostały dostarczone mieszkańcom wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Brak opisu obrazka

 

JPEGPobierz szczegółowy wykaz gromadzonych selektywnie surowców wtónych (budownictwo wielolokalowe).jpeg
PDFPobierz szczegółowy wykaz gromadzonych selektywnie surowców wtórnych (domy jednorodzinne).pdf
 

Wersja XML