Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu unijnego

Gmina Miasto Leżajsk
ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (jt.Dz.U. z 2016r. poz. 217
z późn.zm.) Gmina Miasto Leżajsk ogłasza nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy
i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Gmina Leżajsk dokona wyboru na partnerów co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

 1. Cel projektu:

1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:

1) osoby starsze/ niesamodzielne,

2) osoby z niepełnosprawnością.

2. Usługi społeczne, które planuje się realizować w projekcie dotyczą m.in.:

1) Usług opiekuńczych obejmujących wykorzystanie nowoczesnych technologii, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacji środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

2) Usług asystenckich i opiekuńczych poprzez wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej

i innych form samopomocowych.

3) Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:

w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.

 1. Wymagania wobec potencjalnych partnerów:
  1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Gminą Miasto Leżajsk w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie
   z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:

1) posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie
są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,

2) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

 1. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7. Podmioty nie są powiązane z Gminą Miasto Leżajsk, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

IV.  Kryteria wyboru partnerów:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 1. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 2. gotowość do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego (w tym przypadku należy w ofercie zawrzeć metodę wyliczenia tego wkładu w oparciu o rynkowe stawki danej usługi, a oceniający weźmie pod uwagę rzetelność i wiarygodność przedstawionej metody wyliczeń),
 3. zapewnienie kadry (w tym zarządzającej), posiadającej kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację zadań przygotowania, prowadzenia, zarządzania, rozliczania projektu,
 4. możliwość zapewnienia rozwiązania technicznego usługi teleopieki gwarantującego odpowiednią trwałość projektu oraz pozwalającego na samofinansowanie się projektu po zakończeniu projektu i po okresie trwałości,
 5. ogólnopolski zasięg proponowanej usługi teleopieki pozwalający świadczyć usługi
  w ramach projektu w sposób zestandaryzowany i jednolity, nie ograniczający możliwości monitorowania osoby objętej teleopieką wyłącznie do jego miejsca zamieszkania.

V.   Zasady zgłaszania ofert:

       Osobiście, pocztą lub kurierem w sekretariacie Urzędu Miasta Leżajsk, w godzinach 7 30 - 1530.

       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną poprzez wysłanie zeskanowanego dokumentu oferty w pliku pdf na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl oraz niezwłoczne dostarczenie oryginału na adres wskazany w punkcie powyżej.

VI.   Procedura wyboru partnerów:

VII.    Postanowienia końcowe.

1.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.Ogłaszający zastrzega sobie:

1)prawo wyboru dwóch lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.

2)prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami.

3)prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

4)prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie informacyjnej Urzędu Miasta w Leżajsku.

DOCPartnerstwoGminaLezajsk_FormularzOferty@DW.doc
 

Wersja XML