Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Leżajska

 w sprawie naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

 

W dniach od 9 czerwca do 20 czerwca 2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu między organami miasta Leżajsk, a społecznością lokalną w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesów rewitalizacji w ramach realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leżajsk na lata 2016-2023. Komitet pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla Burmistrza Leżajska.

Zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu Rewitalizacji przyjętymi uchwałą nr XXXII/212/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 r w skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi od 7 do 21 przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

Członkowie Komitetu wskazani w pkt c-g wybierani są w trybie otwartego naboru.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

Zainteresowane osoby mogą składać swoje kandydatury do dnia 20 czerwca 2017 r.

Aby zgłosić swój udział w Komitecie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku przy ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje nt. zasad wyboru i działania Komitetu, formularze zgłoszeniowe na członka Komitetu Rewitalizacji oraz karta oceny formularzy zgłoszeniowych znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców.

DOCXzał.1.docx
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną.

DOCXzał.2.docx
 

ZAŁĄCZNIKU NR 3  - Karta oceny formularzy zgłoszeniowych.

DOCXzał.3.docx
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

PDFzał.4.pdf
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML