Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leżajski Budżet Obywatelski

LEŻAJSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?

Każdy mieszkaniec Leżajska ma możliwość:

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2018 roku?

W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2018 rok. Należy pamiętać, że koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1/3 kwoty przeznaczonej na zadania w LBO tj. 100 000,00 zł.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?

Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć  na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?

 1. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.miastolezajsk.pl/bo.
 2. W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
  1. informacje o projekcie, w tym jego lokalizację (nazwa projektu powinna być jednoznaczna oraz precyzyjna. Z nazwy powinien wynikać przedmiot projektu i jego zasięg terytorialny),
  2. rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
  3. szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła kwoty ustalonej w LBO.
 3. Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz na stronie internetowej urzędu.
 4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od 3 do 24 lipca 2017 roku: a. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku. b. listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:

 1. możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
 2. rzeczywisty koszt,
 3. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
 4. znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
 5. braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
 6. możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
 7. możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie i jak głosować?

projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.:

 1. poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub
 2. poprzez przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) z projektami poddanymi do głosowania dostępna będzie na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl oraz w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1.

PDFregulaminbo.pdf
PDFuchwałabo.pdf
DOCXzał.1.docx
PDFzał.1.pdf
DOCXzał.2.docx
PDFzał.2.pdf
DOCXzał.3.docx
PDFzał.3.pdf
DOCXzał.4.docx
PDFzał.4.pdf

DOCXSzacunkowe koszty do budżetu obywatelskiego.docx
 


 

Wersja XML