Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku oraz realizacji projektu „Rozwój terenów zieleni w Leżajsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy-Miasto Leżajsk do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2018 Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Leżajsk na lata 2018-2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Wersja XML