Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Leżajska zaprasza na spotkanie konsultacyjne

Dotyczące obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji Projektu „Gminny program rewitalizacji miasta Leżajsk na lata 2016-2023
14 września (środa) godz. 14
Urząd Miejski w Leżajsku, Rynek 1, sala posiedzeń.

Podczas spotkania, prowadzonego przez ekspertów, rozmawiać będziemy m. in. o tym, czym jest i czemu będzie służyć rewitalizacja oraz dlaczego przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji. Zostaną zaprezentowane obszary zdegradowane i do rewitalizacji.
Zaproszenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców, samorządowców, członków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą współtworzyć Gminny Program Rewitalizacji dla naszego miasta.
Program Rewitalizacji to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Pierwszym krokiem do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście było sporządzenie diagnozy w oparciu o zebrane dane statystyczne, przeprowadzone badanie społeczne oraz spotkanie z mieszkańcami

Wersja XML