Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności garażu nr 2 o powierzchni użytkowej 15,66 m2 znajdującego się w budynku użytkowym, składającym się z 7 garaży, położonym w rejonie budynków wielolokalowych Mickiewicza 60 i 62 w Leżajsku, wraz z udziałem w 13/100 częściach wspólnych budynku i urządzeń, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na rzecz Nabywcy garażu 13/100 części działki nr 3535/10 o powierzchni 0,0237 ha, wpisanej do księgi wieczystej  nr RZ1E/00032081/2, na 40 lat.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania.

 

Cena wywoławcza wynosi kwotę 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), w tym cena lokalu – 17.125,00 zł i udział w gruncie – 2.875,00 zł.

 

Cena sprzedaży garażu i cena gruntu do ustalenia pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki w użytkowanie wieczyste zostaną ustalone z proporcji zachodzącej pomiędzy ceną wywoławczą i ceną uzyskaną w przetargu.

 

Sprzedaż garażu zwolniona jest z podatku od towarów i usług, natomiast oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu wg stawki obowiązującej w dniu zbycia.

 

Cena sprzedaży garażu oraz pierwsza opłata w wysokości 25% ceny ułamkowej części gruntu, ustalonej w wyniku przetargu powiększona o podatek VAT płatna będzie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne w wysokości 1% ceny ułamkowej części gruntu, ustalonej w przetargu, powiększone o podatek VAT, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

 

Wadium wynosi kwotę 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

 

Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia 9 października 2020 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku (do godz. 1430) lub przelewem na rachunek sum depozytowych Miasta Leżajska w Santander Bank Polska S.A. 55 1090 2590 0000 0001 4488 9362 z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podany rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Oferty pisemne zawierające: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty, oraz kopię dowodu wpłaty wadium – należy składać w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Rynek 1 (sekretariat) w terminie do dnia 9 października 2020 r. do godz. 1530 z dopiskiem  „Przetarg -garaż”.

 

Część jawna przetargu - komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1 (sala posiedzeń)  o godz. 1000.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w podanym w zawiadomieniu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu udziela Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1, pokój 2, tel. 17 242-73-33 wew. 115 lub 116.

Wersja XML