Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/204/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej  w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi miejskich jednostek organizacyjnych przez Urząd Miejski w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia  strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalniających za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Miasto Leżajsk na lata 2021-2023.
 11. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/202/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy  Miasto Leżajsk do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez burmistrza .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 15. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w 2020 roku związanych z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXX/180/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2021.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 12/20 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji.
 22. Zapytania i wolne wnioski.

                                                                                                                                                              

Mieczysław Sztaba
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML