Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

     Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Leżajska na 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018-2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 r.

12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Wersja XML