Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

 Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU odbędzie posiedzenie dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z opiniami i wnioskami Komisji do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

2. Wysłuchanie stanowiska Burmistrza dotyczącego zgłoszonych wniosków.

3. Wypracowanie ostatecznej opinii Komisji Gospodarki i Budżetu do zgłoszonych wniosków oraz ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

oraz

posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Informacja Prezesa MZK dotycząca podejmowanych działań w zakresie poprawy jakości wody na terenie Leżajska.

 

II. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 6.Projektuchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.(wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk. (wspólne posiedzenie).

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 r.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH odbędzie posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Informacja Prezesa MZK dotycząca podejmowanych działań w zakresie poprawy jakości wody na terenie Leżajska.

II. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 6.Projektuchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.(wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk. (wspólne posiedzenie).

III. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA odbędzie posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Informacja Prezesa MZK dotycząca podejmowanych działań w zakresie poprawy jakości wody na terenie Leżajska.

II. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

 

Ad. 6.Projektuchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.(wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018. (wspólne posiedzenie).

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk. (wspólne posiedzenie).

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

Wersja XML