Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana nazwy ulicy

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, poz. 1389) Zarządzeniem zastępczym nr P.II.4131.2.252.2017 z dnia 20.12.2017 r., nadał dotychczasowej ulicy Stanisława Boronia nazwę „Przytorze”.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podkarpackiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 21.12.2017 r., poz. 4598 i weszło w życie 5 stycznia 2018 r. Dotychczasowe numery porządkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z Art. 5 ww. ustawy

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zgodnie z Art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oznakowanie budynku/tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązku właściciela/użytkownika nieruchomości.

INFORMACJE DODATKOWE

      1.  Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

- ewidencji miejscowości ulic i adresów

- ewidencji gruntów i budynków

rejestrach meldunkowych

-  rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

    2.  Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach,
u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami

    3.  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

    4.  O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

-     Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

-     Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

-     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

-     Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

-     PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

-     Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

 

Wersja XML